روغن موتور  روغن تصفیه
خانه / لجن اسیدی

لجن اسیدی

لجن اسیدی، پسماند کارخانه های تصفیه روغن و تصفیه روغن سوخته باعث می شود که محیط زیست آلوده گردد ولی اخیرا می توان از لجن اسیدی کارخانه های تصفیه روغن بازیافتی محصولی را تولید نمود که ارزش تجاری زیادی دارد و لجن اسیدی تصفیه و تبدیل به قیر اسیدی می شود.

قیمت لجن اسیدی تصفیه روغن | تصفیه اسیدی

قیمت لجن اسیدی

قیمت لجن اسیدی تصفیه روغن که معمولا برای تبدیل لجن اسیدی به قیر خریداری می شود همچنین خط تولید قیر از لجن اسیدی و ارزش و قیمت قیر اسیدی باعث شده که لجن اسیدی تصفیه روغن که بعنوان ماده ای زائد شرکت های تصفیه روغن سوخته که به تعدد بیش از 200 شرکت می باشد را با فرایندی مشخص لجن اسیدی تصفیه می شود .

توضیحات بیشتر »
بازرگانی نیکان